Actualiteiten

Op 17 december zijn nieuwe ontwerp wijzigingsbladen en een aantal protocollen vrijgegeven voor openbare reactie.

Het gaat om wijzigingsbladen bij:

  • BRL SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen
  • AS SIKB 1000, Monsterneming voor partijkeuringen
  • BRL SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
  • AS SIKB 2000, Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
  • BRLSIKB 2100, Mechanisch boren
  • BRL SIKB 7500, Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
  • BRL 9335, Grond
  • BRL SIKB, 11000 Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van het ondergrondse deel van installaties voor bodemenergie

Voor de volgende twee schema’s zijn nieuwe ontwerp-protocollen opgesteld, tezamen met een Wijzigingsblad om die nieuwe ontwerp-protocollen een plaats te geven:

  • BRL SIKB 6000, Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
  • BRL SIKB 7000, Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem

De ontwerp wijzigingsbladen en protocollen zijn te raadplegen via de website van het SIKB:

.https://www.sikb.nl/nieuws/2019/ontwerp-wijzigingen-schema-s-bodembeheer-t-b-v-omgevingswet-ter-openbare-reactie-