Bodem

Monsterneming, bodemonderzoek en bodemsanering

 

KWALIBO

KWALIBO (thans onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) is een wettelijke regeling voor kwaliteitsborging bij bodem-intermediairs. Een van de consequenties van KWALIBO is dat bedrijven die actief zijn op het gebied van bodemonderzoek of bodemsanering, een erkenning dienen te hebben voor het mogen uitvoeren van deze activiteiten.

 

BRL SIKB

Voor een erkenning dient een bedrijf te beschikken over een certificaat voor de desbetreffende beoordelingsrichtlijn (BRL). Een BRL beschrijft de algemene eisen waaraan een organisatie en personen moeten voldoen die onder certificaat willen werken. Ook is in de BRL vastgelegd op welke wijze dit wordt getoetst door een certificatie-instelling. De specifieke (technische) eisen waaraan de feitelijke werkzaamheden moeten voldoen zijn vastgelegd in de bij de BRL SIKB behorende protocollen:

 • BRL SIKB 1000: Monsterneming voor partijkeuringen
  Bijbehorende protocollen: 1001 t/m 1004.
 • BRL SIKB 2000: Veldwerk bij milieuhygienisch bodemonderzoek
  Bijbehorende protocollen: 2001, 2002, 2003 en 2018.
 • BRL SIKB 2100: Mechanisch boren
  Bijbehorend protocol: 2101.
 • BRL SIKB 6000: Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
  Bijbehorende protocollen: 6001 t/m 6003.
 • BRL SIKB 7000: Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
  Bijbehorende protocollen: 7001 t/m 7004.
 • BRL SIKB 7500: Bewerken verontreinigde grond en baggerspecie
  Bijbehorende protocollen: 7510 en 7511.
 • BRL 9335: Grond
  Bijbehorende protocollen: 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9.

Specifiek voor het bevoegd gezag zijn de normbladen SIKB 8001: Bodembeheer (provinciaal bevoegd gezag Wbb) en SIKB 8002: Bodembeheer (gemeentelijk bevoegd gezag Wbb) opgesteld. Deze normbladen vallen niet onder de KWALIBO-regeling.

Naast bovengenoemde BRL'en vallen meer bodemgerelateerde activiteiten onder de Kwalibo-regeling, zoals analyse van grond, waterbodem en grondwater, de aanleg en inspectie van vloeistofdichte vloeren, tankverwijdering (KIWA) en diverse product-BRL'en.

KVM consult ondersteunt bedrijven die zich willen laten certificeren voor een BRL SIKB norm, onder meer door het opzetten, implementeren en onderhouden van de benodigde kwaliteitssystemen, het verzorgen van trainingen en het uitvoeren van interne audits (veld en kantoor).

 

Veiligheidskundige begeleiding van bodemsaneringen (MVK)

Bij de voorbereiding en uitvoering van een bodemsanering kan KVM consult zowel de ontwerpende als de uitvoerende partij ondersteunen bij o.a. het opstellen van het V&G-plan en het vaststellen van de van toepassing zijnde veiligheidsklasse (T- en F-klasse) met bijbehorend maatregelenpakket.
Conform de eisen van de CROW Publicatie 132 is het hiernaast verplicht om bij saneringen onder de klasse 1T, 2T (geen CMR-stoffen) en 1F een deskundige op MVK-niveau in te zetten voor de validatie van de veiligheidsklasse, het bepalen van de maatregelen, het verzorgen van voorlichting & instructie en begeleiding tijdens de uitvoeringsfase.
De frequentie en intensiteit van begeleiding is afhankelijk van de situatie en met name de concentraties aan vluchtige stoffen tijdens de uitvoering.
Om deze taken in te kunnen vullen beschikt G.B. van Vliet over de diploma's MVK (Middelbaar Veiligheidskundige) en DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten).
Neem voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte contact op met KVM consult.

 

ADVIES

Bedrijven die een of meerdere BRL SIKB-certificaten wensen te behalen dienen hiervoor een kwaliteitszorgsysteem op te zetten of hun bestaande kwaliteitszorgsysteem aan te vullen met de vereisten uit de diverse BRL-en. Het achterliggende kwaliteitszorgsysteem dient minimaal te voldoen aan de NEN-EN-ISO 9001. Voor bedrijven die gecertificeerd willen worden op basis van de BRL SIKB 2100 of BRL SIKB 7000 dient het systeem tevens te voldoen aan de eisen van de VCA*.

KVM consult kan uw bedrijf ondersteunen bij het opzetten en implementeren van het benodigde kwaliteitszorgsysteem (en veiligheidssysteem). Hierbij wordt gestreefd naar een maatwerk-systeem dat volledig is afgestemd op uw bedrijf en bedrijfsvoering. Geen "standaard-handboek" derhalve maar een systeem dat daadwerkelijk functioneert en een bijdrage levert aan uw bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening.
KVM consult kan hiernaast medewerkers met uitvoerende taken op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering ondersteunen bij het invoeren van gewijzigde werkwijzen. Neem voor meer informatie contact op met KVM consult.

 

OPLEIDING

Voor het op een juiste en efficiente wijze uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering is het van belang dat de medewerkers van uw bedrijf voldoende zijn toegerust voor hun functie. In alle BRL-en worden eisen gesteld aan het opleidings- en ervaringsniveau van medewerkers die werkzaamheden onder certificaat verrichten. KVM consult kan uw bedrijf ondersteunen bij het op peil brengen en houden van het gewenste kennis- en praktijkniveau. Voorbeelden hiervan zijn:

 • theorie en praktijktraining van monsternemers bij het uitvoeren van monsternemingen t.b.v. partijkeuringen
 • training en begeleiding van veldwerker met het uitvoeren van veldwerk bij milieukundig bodemonderzoek
 • asbestherkenning / asbest in grond
 • ondersteuning van milieukundige begeleiders en/of kwaliteitsverantwoordelijke personen op bodemsaneringen
 • training / ondersteuning van de interne auditor

Opleidingen en trainingen worden gegeven door KVM consult alsmede in samenwerking met Schreurs Opleidingen BV. Kijk voor meer informatie bij trainingen of neem vrijblijvend contact op met KVM consult.